ALGEMENE VOORWAARDEN

WE DOEN ONS BEST OM U ZO EERLIJK EN GEDETAILLEERD MOGELIJK TE INFORMEREN.

Algemene voorwaarden / voorwaarden
Inhoud:
Artikel 1- Definities
Artikel 2- Bedrijfsidentiteit / ondernemer
Artikel 3- Relevantie
Artikel 4- Aanbieding
Artikel 5- Overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Intrekkingskosten
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – Prijzen
Artikel 10 – Conformiteit en garanties
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duur transacties: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 13 – Betalingen
Artikel 14 – Klachten
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende en afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Algemene voorwaarden / Voorwaarden Betalingen achteraf

 

Artikel 1 – Definities
In deze Voorwaarden / Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
Overwegingstijd: de termijn gedurende welke de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in naam van een bedrijf of beroep en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Dag: kalenderdag
Een lengtetransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en diensten waarvan de leveringsplicht en de inkoop gespreid zijn over een bepaalde periode.
Duurzaam medium: elk instrument dat de ontvanger of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die voor een toekomstige periode toegankelijk is voor het doel van de informatie en waarmee de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand te beëindigen binnen de bedenktijd.
Ondernemer: de natuurlijke persoon of onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst op basis van een door bedrijven georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waaronder het sluiten van een overeenkomst met behulp van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt om een ​​overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats zijn samengekomen.

 

Artikel 2- Bedrijfsidentiteit / ondernemer
Excellent Electronics BV (geregistreerde naam, eventueel toegevoegde met handelsnaam);
Middelweg 8d, 4147 AV, Asperen, Nederland;
Telefoonnummer: +31 345 – 631 776 op elke werkdag van 09:00 – 17:00 CEST
E-mail: info@prisma.watch
KvK nummer: 110.304.02
Btw-identificatienummer: NL173413845B01

Als de activiteit van de ondernemer wordt onderworpen aan een relevant vergunningensysteem: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit.
Als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
De beroepsvereniging waarvan de ondernemer lid is:
Het beroep, de locatie in de EU of in de Europese economische ruimte waar dit beroep is toegewezen:
Een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en instructies waar en hoe toegankelijk deze beroepsregels zijn.

 

Artikel 3- Relevantie
Deze algemene voorwaarden / voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is dat voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden / voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek van de consument deze algemene voorwaarden / voorwaarden aan de consument worden toegezonden zodra mogelijk zonder extra kosten.
Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, niettegenstaande het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van de algemene voorwaarden / voorwaarden elektronisch aan de consument worden ter beschikking gesteld zodat de tekst op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzaam medium. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden / voorwaarden elektronisch kan vinden en dat deze voorwaarden / voorwaarden op verzoek van de consument zonder extra kosten elektronisch of anderszins naar de consument worden gestuurd. .
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden / bepalingen ook specifieke product- en servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde artikel van overeenkomstige toepassing en in geval van tegenstrijdige voorwaarden / voorwaarden kan de consument een beroep doen op de relevante voorwaarden / voorwaarden die het gunstigst zijn voor de consument.

 

Artikel 4- Aanbieding
Indien een aanbieding een beperkte geldigheid heeft of andere specificaties heeft, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling door de consument van de producten / diensten mogelijk te maken. De afbeeldingen die door de ondernemer worden gebruikt, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten en diensten. Kennelijke fouten en vergissingen binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten verband houden met het aanbod wanneer dit door de consument wordt aanvaard. Dit betreft met name:
prijs inclusief belastingen
mogelijke bezorgkosten
de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de nodige handtekeningen
of het herroepingsrecht wordt toegepast
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van het contract
de deadline voor het accepteren van het aanbod of de periode waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
het niveau van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere tarief voor communicatie
als de overeenkomst na de sluiting is gearchiveerd en zo ja, hoe deze voor de consument te raadplegen
de manier waarop de consument, voordat hij de overeenkomst sluit, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en indien nodig ook kan herstellen
eventuele andere talen, waaronder het Nederlands, voor de overeenkomst
de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument de gedragscodes elektronisch kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurovereenkomst.
Artikel 5- De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand, behoudens het bepaalde in lid 4, op het moment dat de consument het aanbod accepteert en aan de voorwaarden voldoet.
Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk elektronisch dat hij de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen. Zolang de ondernemer de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische gegevensoverdracht te beschermen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer de nodige beveiligingsmaatregelen in acht.
De ondernemer kan binnen het wettelijke kader melden of controleren of de consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook alle belangrijke feiten en factoren controleren die nodig zijn om een ​​goede overeenkomst op afstand tot stand te brengen. Als de ondernemer op basis van onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht om een ​​bestelling / verzoek te motiveren en te weigeren of kan hij bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van het aanbod.
De ondernemer zendt de volgende informatie bij de producten of diensten, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument de gegevens op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame drager:
een. Het adres van het bedrijf voor de consument om klachten in te dienen
b. De voorwaarden en de manier waarop de consument het herroepingsrecht kan uitvoeren en een duidelijke indicatie met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht.
c. Informatie over garanties en diensten na verkoop
d. Artikel 4 lid 3 tenzij de ondernemer deze informatie al voor de uitvoering van de overeenkomst heeft verzonden.
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of langer of van onbepaalde duur is.
In geval van een lengte-transactie is de vorige clausule e. is alleen van toepassing voor de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Levering van producten:
Na de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. De afkoelingsperiode begint op de dag nadat de consument het product of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger van de consument aan de ondernemer heeft ontvangen.
Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij het herroepingsrecht wil uitoefenen, moet hij het product met alle accessoires en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, in overeenstemming met de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

Levering van diensten:
Na levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument zich houden aan de redelijke en duidelijke instructies die de ondernemer bij het aanbod of uiteindelijk bij de levering van de dienst heeft verstrekt.

 

Artikel 7 – Intrekkingskosten
Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, hoeft hij niet meer te betalen dan de kosten voor het terugzenden van het product.
Als de consument heeft betaald, moet de ondernemer dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de intrekking of na de retourzending, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts van toepassing indien de ondernemer dit duidelijk en althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor de volgende producten:
een. Die door de ondernemer worden opgesteld volgens specificaties van de consument
b. Dat ze duidelijk persoonlijk van aard zijn
c. Die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd
d. Dat kan snel bederven of verouderen
e. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
f. Individuele kranten en tijdschriften
g. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor de volgende diensten:
een. Betreffende logies, vervoer, restaurants of om vrije tijd door te brengen op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode.
b. Waarvan de levering is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument voordat de bedenktijd is verstreken.
c. Betting weddenschappen en loterijen

 

Artikel 9 – Prijzen
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderende btw-tarieven.
Niettegenstaande het vorige lid kan de ondernemer producten en diensten met variabele prijzen aanbieden wanneer deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en de ondernemer geen invloed heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de genoemde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen indien de ondernemer dit heeft bedongen en:
een. Deze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
b. De consument is bevoegd de overeenkomst te beëindigen vanaf de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 – Conformiteit en garanties
De ondernemer draagt ​​er zorg voor dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, zorgt voor de in het aanbod vermelde specificaties, zorgt voor redelijke eisen, deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en zorgt op de datum van de oprichting voor de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, zorgt de ondernemer er ook voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument krachtens de overeenkomst op de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten in acht nemen.
Het adres dat door de consument aan de ondernemer is bekendgemaakt, wordt beschouwd als de plaats van levering.
Rekening houdend met hetgeen is bepaald in artikel 4 van de algemene voorwaarden / bepalingen, zal de ondernemer de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere periode is overeengekomen. Als de levering is vertraagd of als een levering niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst op de hoogte gesteld. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden en heeft hij recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na de ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer ernaar streven een vervangend product beschikbaar te stellen. Ten minste vóór de levering wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze vermeld dat een vervangend product wordt geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten met betrekking tot vervangende producten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en / of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als u een beschadigd product ontvangt, moet u dit binnen drie dagen per e-mail melden. U kunt deze e-mail sturen naar: info@prisma.watch

 

Artikel 12 – Duur transacties: duur, beëindiging en verlenging
Beëindigen
De consument kan te allen tijde een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit inbegrepen) en diensten met inachtneming van de toepasselijke beëindigingsregels van een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen.
De consument kan te allen tijde een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit inbegrepen) of service aan het einde van de bepaalde periode met inachtneming van de toepasselijke opzeggingstermijnen van ten hoogste één maand opzeggen.
De consument kan in de overeenkomsten in de vorige paragraaf:
te allen tijde opzeggen zonder beperkingen om op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode te beëindigen
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan
te allen tijde opzeggen met dezelfde opzegging die de ondernemer voor zichzelf heeft verkregen.
Uitbreiding
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot een regelmatige levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
Niettegenstaande het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagbladen, weekbladen en tijdschriften, automatisch worden verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden. Als de consument deze verlengde overeenkomst aan het einde van de verlengingsperiode kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en diensten, mag alleen automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde opzegt met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van niet meer dan drie maanden indien de overeenkomst strekt tot een regelmatige levering, maar minder dan één keer per maand, van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot een regelmatige aflevering van dagbladen, weekbladen en tijdschriften (proef- en inleidend abonnement) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of inleidende periode.
Looptijd
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument na een jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van niet meer dan een maand, tenzij redelijkheid en billijkheid tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur worden verzet.

 

Artikel 13 Betalingen
Tenzij anders overeengekomen, moeten de verschuldigde bedragen door de consument worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6, lid 1. In geval van een overeenkomst om een dienst te verlenen, begint de bedenktijd nadat de consument heeft ontvangen de bevestiging van de overeenkomst.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bepaald. Wanneer een vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en) voordat de bedongen betaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om de ondernemer op de hoogte te stellen van onjuistheden in de betalingsgegevens.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten die vooraf aan de consument kenbaar zijn gemaakt, in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachten
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
De bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, beantwoordt de ondernemer binnen 14 dagen een bevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord ontvangt.
Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er een geschil dat onderwerp is van de geschillenregeling.

 

Artikel 15 – Geschillen
Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.
In geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur en zal deze stichting gratis bemiddelen. Als beide partijen niet tot een oplossing kunnen komen, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen. (GeschilOnline.nl Foundation) De uitspraak van deze stichting is bindend en zowel de consument als de ondernemer aanvaarden deze bindende uitspraak.

 

Artikel 16 – Aanvullende en afwijkende bepalingen
Aanvullende of afwijkende bepalingen ten opzichte van de Algemene voorwaarden / voorwaarden mogen de consument niet schaden en moeten zodanig schriftelijk worden vastgelegd dat de consument deze op een toegankelijke manier op een duurzame drager kan opslaan.

 

© Excellent Electronics 2014-2020 All Rights Reserved

Onbeantwoorde vragen? Neem contact op.